obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 História školy 
 Profil školy 
 Školské dokumenty 
 Zamestnanci 
 Aktuality 
 Akcie 
 Rodičom 
 Deťom 
 Rozvrh hodín 
 Školská jedáleň 
 Zvonenie 
 Organizácia školského roka 
 ŠKD 
 Tvorivka a Paletko 
 + Fotogaléria 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 

                Neplnoorganizovaná škola v DOLNEJ STREDE vznikla v roku 1984 po odčlenení 2.stupňa do Serede, ktorá v súčasnosti
 
 
 
 
 • má kvalifikovaných učiteľov na všetky predmety,  
 • zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka formou krúžku,  
 • má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet a s e-beam tabuľou,  
 • zapája sa do projektov,  
 • má vlastnú školskú jedáleň,  
 • má pre žiakov k dispozícii ŠKD od 6,30 h s kvalifikovanými vychovávateľkami, 
 • má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upravené triedy,  
 • organizuje výlety, exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení,  
 • pravidelne koná Akadémiu ku Dňu matiek a Vianočný program pre dôchodcov v obci,kultúrne programy podľa požiadaviek organizácií v obci,  
 • pravidelne sa zúčastňuje športových súťaží,  
 • robí dni blokového vyučovania,Deň jablka,Deň Zeme, Deň zdravej výživy, Deň školských knižníc a Dni ľudových tradícii 
 • má školské multifunkčné ihrisko,  
 • má knižnicu s denným prístupom pre deti,  
 • školský vzdelávací program má zameraný na ľudové zvyky a tradície a ekológiu a ochranu životného prostredia.  

     Pravidelné akcie školy

 
 
 
 • Návšteva DDI v Galante  
 • Posedenie s Mikulášom  
 • Vianočná besiedka  
 • Noc s Andersenom 
 • Chodenie na Luciu 
 • Martinský lampiónový sprievod 
 • Vynášanie Moreny 
 • Decembrové zvyky 
 • Medzinárodný deň školských knižníc 
 • Deň Zeme 
 
     Aktivity na školský rok 2015/2016
 
 
 
 • získavanie počítačovej gramotnosti od 1. roč. na hodinách informatickej výchovy,  
 • multimediálnu výučba s dataprojektorom, e-beam tabuľou a IKT,  
 • účasť v záujmových útvaroch v rámci ŠKD: angličtina, etika a futbal,
 • jesenná a jarná návšteva dopravného ihriska v rámci dopravnej výchovy  
 • zavedenie tenisu do hodín telesnej výchovy od prvého ročníka, 
 • navštevovanie školského klubu detí denne od 6.30 do 16.00 hod. 
 • úzku spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante 
 • zapojenie sa do projektu Noc s Andersenom, 
 • využitie obecnej telocvične na hodiny telesnej výchovy a krúžkových aktivít,  
 • zavedenie predmetu Hravé čítanie od druhého ročníka, zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti, 
 • oživovanie zvykov a tradícii prostredníctvom Chodenia na Luciu, Vianočných trhov, Vynášania Moreny a Veľkonočných dielní 
 


skola.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web